Únosná miera početnosti medveďov na Slovensku

Prirodzeným prostredím medveďa sú súvislé lesné komplexy s minimálnymi alebo žiadnymi antropickými vplyvmi. Takéto podmienky spĺňajú najmä horské masívy stredného, severného a východného Slovenska.

Slovensko je pokryté lesnými porastami na ploche 19 300 km2 a v súčasnosti medvede obsadzujú 14 000 km2 z tejto výmery. Túto plochu môžeme považovať za maximum, ktoré môže Slovensko pre populáciu medveďa poskytnúť. Zostávajúce lesy pre ich nekomplexnosť a osídlenosť nie sú vhodným biotopom pre medveďa. Obsadzovaním ďalšieho územia by došlo len k zväčšovaniu nežiadúcej synantropizácie.

Optimálna výmera pripadajúca na jedného medveďa, ktorá vlastne vyjadruje len denzitu, je v súčasnosti predmetom diskusie a rôzni autori ju uvádzajú v rozpätí od 1 000 do 5 000 ha. Ak by sme ju na Slovensku ustálili na spodnej hranici 1 500 – 2 000 ha, tak vhodné podmienky by tu boli pre 600, maximálne 700 medveďov.