Stavy medveďov v CHPO Poľana a priľahlých poľovných revíroch

Stavy medveďov v CHPO Poľana a priľahlých poľovných revíroch

Zvyšujúcou sa populačnou hustotou dochádza k zbytočnému prezverovaniu už dobre obsadených lokalít. Príkladom je Chránená poľovná oblasť Poľana a priľahlé poľovné revíry.

Sčítanie medveďov v CHPO Poľana a okolitých revíroch J XIV Poľana – 2001, na ktorom sa zúčastnili pracovníci Lesov SR, pracovníci štátnej ochrany prírody, poľovníci a dobrovoľní strážcovia prírody spolu v počte 200 osôb na ploche 73 278 ha potvrdilo odhady lesníkov a poľovníkov a po sústredení sčítacích zápisníkov a vylúčení duplicitných sčítaní bolo vyhodnotené, že na území 17 PR vrátane CHPO Poľana sa pohybuje 90 medveďov. Na jedného medveďa teda vtedy pripadalo územie o výmere cca 800 ha. Návrhy na regulačný lov v roku 2002 neboli MŽP SR akceptované!
Zo sčítania v roku 2001 vyplynula hustota populácie 1 medveď na plochu menšiu ako 850 ha.

Podrobnejšie boli v tejto oblasti stavy a štruktúra medvedej populácie zmapované po roku 2008 pracovníkmi Lesov SR a Technickej univerzity vo Zvolene. Z ich iniciatívy boli na pokusnej ploche cca 10 000 ha podrobne identifikované jednotlivé dospelé jedince. V roku 2009 boli zostavené prehľady podľa pohlavia a veku vyhodnotené na základe jednoznačnej fotografickej dokumentácie.

Populácia je aj naďalej, už desiaty rok, dlhodobo podrobne sledovaná, medvede sú pravidelne počas ruje sčitované, identifikované a fotografované lesníkmi, pracovníkmi správy CHKO Poľana a Technickej Univerzity vo Zvolene. V posledných rokoch sa vo väčšej miere využívajú na monitoring aj fotopasce. Takmer každý dospelý jedinec vo veku viac ako štyri roky je v sledovanej oblasti jednoznačne identifikovaný a sú vytvorené foto-prehľady jednotlivých jedincov. Pri každom jedincovi je uvedené nezameniteľné označenie, vek a hmotnosť. V pravidelných časových intervaloch sa tu na konci mája v spolupráci s pracovníkmi správy CHKO Poľana realizuje sčitovanie medveďov na stacionárnych stanovištiach, na základe ktorého je posúdený trend vývoja medvedej populácie.

V súčasnosti už máme k dispozícii výsledky celoplošnej akcie, kde p. prof. Paule na základe genetickej analýzy vyhodnotil početný stav medvedej populácie na území SR. Podľa TU Zvolen (Pataky, 2019) bola na základe genetického výskumu (prof. Paule, 2014) hustota medveďov na Poľane 158 jedincov na 60 000 ha. Exaktné sčítanie v roku 2014 určilo hustotu 1 medveď na plochu menšiu ako 380 ha. Je to 2,2-krát menšia plocha pripadajúca na jedného jedinca ako v roku 2001.

Počas monitoringu reprodukčnej časti populácie medveďa hnedého v oblasti Poľany v roku 2019 bolo identifikovaných 12 teritoriálnych samcov a 18 samíc (nevodiacich) zapájajúcich sa do ruje v máji a júni 2019, spolu 30 jedincov. Vzhľadom na to, že u medveďa hnedého v podmienkach Západných Karpát je známy dvojročný cyklus rodenia mláďat, skutočný reálny počet medvedíc je minimálne dvojnásobný. Potvrdzuje to aj fakt, že ďalších 18 samíc s medvieďatami sa pohybovalo v obave o potomstvo pred dominantnými samcami na perifériách jadrovej zóny v blízkosti dedín a ľudských sídiel. To znamená, že celková početnosť medvedíc v reprodukčnom veku sa odhaduje na 36 jedincov, spolu so samcami to činí viac ako 48 ks. Pri jednoduchom prepočítaní na celkovú početnosť jedincov pripočítaním slabších a mladších neteritoriálnych samcov, dospievajúcich samcov a samíc, dvojročných a jednoročných mláďat je potrebné pripočítať minimálne ďalších 50 % (48 ks), čo predstavuje spolu 96 jedincov medveďa hnedého na území centrálnej časti Poľany (30 000 ha), čo je 3 ks na 1000 ha pri nevhodnom pomere pohlavia časti spektra populácie, ktoré v danom čase vstupovalo do ruje v prospech samíc (2:3). Sčítanie v roku 2019 určilo hustotu 1 medveď na plochu menšiu ako 310 ha.

Celková početnosť medvedej populácie v celom regióne Poľany J XIV a Podpoľania na ploche približne 70 tis. ha sa reálne odhaduje na úrovni 180 – 200 medveďov, čo potvrdili aj výsledky sčitovania pomocou DNA k termínu jar 2014 (158 jedincov na ploche 60 000 ha).

Presná identifikácia niektorých jedincov medveďa hnedého, realizovaná v dlhšom časovom horizonte, poukazuje na časové škály obmeny populácie a do značnej miery načrtáva obraz o pohybe medveďov v rámci daného územia. Spolu s inými, vyššie spomínanými metódami poukazuje na trend vývoja medvedej populácie v bližšie vymedzenom území, ktorý bol v posledných dvoch decéniách výrazne vzostupný aj napriek minimálnej realizácii regulačno-ochranných odstrelov a významnej migrácii dospievajúcich jedincov z oblasti Poľany.