Stav populácie medveďa hnedého v súčasnosti

V roku 2017 bol schválený program starostlivosti o medveďa hnedého, ktorý sa bohužiaľ až na svetlé výnimky nedodržiava a jeho normálne ( LEGÁLNE) obhospodarovanie sa na väčšine areálu rozšírenia nerealizuje.

Súčasný stav populácie medveďa hnedého na Slovensku je aj bez vyhadzovania miliónov eur na ďalšie nezmyselné sčitovanie jasný každému súdnemu človeku. V súčasnosti vrhne na Slovensku každoročne minimálne 180 medvedíc 1 – 4 mláďatá. V roku 2014 vyhodnotil prof. Paule metódou genetickej analýzy početnosť medvedej populácie na úrovni 1 256 jedincov (genotypov)  +/- 235 jedincov pri pomere pohlavia 2:3 v prospech samíc. Ak prežijú len dve medvieďatá, je to ročný prírastok 360 ks. Od roku 2014 ubehlo 5 rokov. Ak zohľadníme zanedbateľný legálny lov (20 ks ročne), úhyn na cestách, prirodzený úhyn a nebudeme si zakrývať oči pred nelegálnym lovom v oblastiach, kde oficiálne nebol povolený legálny, dospejeme k reálnemu stavu medveďov na Slovensku.

Stav medvedej populácie v roku 2019 je približne 2 000 jedincov na 14 000 km2. Na jedného medveďa pripadá v priemere plocha o výmere 700 ha (7 km2), čo je 3-krát menej ako odporúča odborná literatúra.

Nedostatočný zásah do populácie robí život na vidieku značne sťaženým a nebezpečným. Legálny zásah do populácie (odstrel alebo odchyt) by sa mal pohybovať na úrovni 10 – 15 % z jej celkových stavov, t.j. 150 – 200 medveďov ročne.

Premnoženie medveďov v jadrových zónach prináša šírenie sa jedincov do nových nevyhovujúcich lokalít. V poslednej dobe sa množia hlásenia o výskyte z oblastí, ktoré sú pre dlhodobé prežívanie medveďa hnedého nevyhovujúce. Napríklad v máji a júni 2019 v Pezinku, Modre, Košariskách (okres Senec), Závode (okres Malacky), na Záhorí, v Šaštíne-Strážach a pod.

Odchod do nevhodných podmienok je dôsledkom prezverenia jadrovej populácie a pôvodných lokalít výskytu, ktoré prináša len ďalšie problémy a aj zhoršovanie postoja verejnosti k šelmám. Medvede postupne odpozorujú, že im v blízkosti ľudí nehrozí nebezpečenstvo a strácajú plachosť. Bežnými sa stávajú návštevy intravilánov, salašov, silážnych jám, záhrad pri rodinných domoch. Medvede nereagujú na plašenie, enormne narastajú škody v poľnohospodárstve. Nastávajú komplikácie pri niektorých činnostiach na vidieku: pasenie hospodárskych zvierat, život v okrajových častiach obcí, lesné práce, turistika, zber lesných plodov, cyklistika, poľovníctvo, včelárstvo a pod. Dôsledkom uvedených problémov je postupná strata tolerancie obyvateľstva vidieka voči veľkým šelmám, čo môže viesť až k nelegálnemu zabíjaniu.

MPRV SR, SPK, Lesy SR, š.p., NLC, TU Zvolen, VLM SR, š.p., poľovnícka verejnosť, vlastníci lesov, Slovenský zväz včelárov, Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo upozorňujú na potrebu zmeny prístupu k manažmentu populácie medveďa hnedého, resp. k potrebe realizovania programov starostlivosti v plnej miere (panelová diskusia v Levoči, 17. 3. 2018).

 

Pri súčasnej početnosti medveďa je účinná regulácia jeho stavov nevyhnutná!

Nečakajme na dobu, kedy potrebné zmeny spustí až tragická udalosť!