Stanovisko Slovenského zväzu včelárov k petícii za reguláciu početnosti medveďov

Stanovisko Slovenského zväzu včelárov (SZV):

 

Včelári zo SZV žiadajú reguláciu  početnosti medvedej populácie v problémových regiónoch SR .

 

Zdvôvodnenie :

 

Medveď hnedý (Ursus Arctos ) sa vyskytuje  na území 32,7% územia Slovenska . Z toho priamo v potencionálnom  kontakte s chovom včiel je na území 16,8%.. V priamom potencionálnom dosahu  medveďa v jeho  prirodzenom prostredí sú, ako jeho prirodzená potrava  včelstvá  o počte 24 000 rodín. SZV každý rok zaznamenáva škody na poškodených včelstvách a včelárskych zariadeniach. Systém odškodnenia zo strany štátu je absolútne nekompetentný  a nedostačujúci .

 

Predpokladané a potenciálne straty  včelstiev v SR  pri zachovanej populácii medveďov  na ďalšie obdobia :

 

Počet dospelých  medveďov na Slovensku  do 1200 ks (+ prírastok mláďat)

Množstvo zožratej potravy medveďmi priemerne na Slovensku  za rok  na 1 kus medveďa je od  2160 do 2700 kg. Spolu odhad za celú populáciu je  2 592 ton až 3 240 ton potravy. Priemer 2916 ton potravy.

 

Podľa biológie medveďa a výskumu exkrementov sú podiely potravy u medveďov:

1:

90,8% rastlinná potrava zložená z 90 druhov rastlín. Z toho:

  1. 29%  tvoria poľnohospodárske plodiny, čo tvorí 845,64 ton poľnohospodárskych plodín priamo skonzumovaných medveďmi v SR. Tu nie sú zarátané straty na poškodenom poraste pol. plodín.
  2. Ďalších 7,3% tvorí odpad a ovocie z okolia obydlí ľudí t.j. 212 ton potravy, ktoré získavajú v blízkosti obyvateľstva. Podľa tohto zastúpenia potravy je odhad , že 98  jedincov medveďa v SR bude pravidelne navštevovať blízkosť  ľudského obydlia, kde dôjde k stretom s obyvateľstvom.

 

2.

9,2% živočíšna potrava je zložená :

 

  1. 4,9 % drobné cicavce, kopytníky ,zdochliny , obojživelníky, plazy z toho 0,6% domáce zvieratá  to tvorí 17,49  ton živých zvierat.
  2. 4,1 % hmyz  z toho 2,5 % mravce, 0,6% osy, 0,3 % včely +0,7% iný hmyz a slimáky . Včely z toho tvoria podiel 8,75 ton čo je pri bežnej  biologickej zásobe včelstva 350 včelích rodín.
  3. 0,2% kanibalizmus a uhynuté medvede.

 

V prípade, že sa nebudú regulovať stavy medveďov na území Slovenska  predpokladáme výpočtovou analýzou priame škody :

-na úrodách poľnohospodárov  v rastlinnej výrobe 42 960,- eur

-na živých ovciach a dobytku , t.j predpoklad 296 ks oviec x 80 eur za kus =23 680,- eur

– na včelách  a včelárskom zariadení 350 rodín x 100 eur za rodinu +350 úlov x 85 eur = 64 750 ,- eur

 

Vyššie uvedeným výpočtom sme chceli upozorniť Ministerstvo ŽP, že len prirodzeným správaním a prirodzenou biológiou medveďa sa dajú predpokladať straty v jednotlivých sektoroch poľnohospodárstva. Konkrétne pri chove včiel je predpokladaná strata 64 750,- eur.

 

V prípade, že odborníci na ochranu prírody určia ako prioritu zachovanie stavu terajšieho počtu alebo plánujú budúce navýšenie počtu medveďov je potrebné pripraviť    finančné odškodnenie  jednotlivých sektorov poľnohospodárstva v SR.

 

Samozrejme, že aj včelári SZV vykonajú opatrenia, aby k stratám včelstiev dochádzalo čo najmenej, ale prirodzené správanie medveďov určite  škody spôsobí.

Slovenský zväz včelárov  má metódy a spôsoby určovania škody na včelstvách  a má právne možnosti na domáhanie odškodnenia po škodách vzniknutých prirodzeným správaním medveďa .

 

Ďalej  chceme upozorniť na to, že včela medonosná je významným, stálym a potrebným živočíšnym druhom  v biotope lesa . Je dokázané, že v lesoch Švajčiarska a Rakúska, kde sa medveď nenachádza nie je dokázaná významná ujma v prírode v zmysle potravinového reťazca a výpadok bol nahradený inými živočíchmi . Naopak   je dokázané, že pri úplnom výpadku  včely medonosnej je dlhodobo alebo nenávratne zmenená rastlinná a aj neskôr živočíšna skladba flóry a  fauny v lesoch.

 

Z tohto dôvodu žiadame zvážiť potrebnú reguláciu stavu medveďov minimálne na racionálnych základoch v zmysle únosnosti škôd poľnohospodárom a ohrozenia zdravia a života ľudí, ďalej úživnosti prirodzeného prostredia medveďa , zachovania jeho genetickej rovnováhy a stability populácie .

 

Poznatky a skúsenosti som čerpal najmä z bývalého zamestnania ako inšpektor ochrany životného prostredia – odbor ochrany prírody a konzultáciách s odborníkmi na biológiu medveďa lesného.

 

S úctou k Vám ,

 

Predseda SZV Ing. Milan Rusnák