Odlovy medveďov nefungujú. Komu to vyhovuje?

Článok, uverejnený v Aktualitách 6.9.2019 (odkaz na článok) je opäť plný skresľujúcich informácií. Pani redaktorka neobjektívne informuje o problematike medveďov, ktorá je pomerne zložitá.

Je pravda, že medveď je chránený živočích a na jeho odlov je možné udeliť výnimku zo zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade škôd na úrode a hospodárskych zvieratách a v prípade ohrozenie zdravia a života.

Počet žiadostí o odlov klesá z dôvodu neustálych problémov v správnom konaní, nakoľko mimovládne organizácie celý proces často zbytočne a neodôvodnene komplikujú. Túto skutočnosť im vytkli aj súdy SR.

ŠOP SR v r. 2016 predstavila Program starostlivosti o medveďa na konferencii vo Zvolene. Bohužiaľ všetci účastníci boli oklamaní. Práve tam ŠOP SR predstavila manažment medveďa hnedého reguláciou populácie, ktorej podklady budú dávať regionálne komisie.

Regionálna komisia sa stretla v máji tohto roku len na Poľane a názory obyvateľov, starostov, poľovníkov, lesníkov, vedcov a úradníkov neakceptovala. V regióne Podpoľania sa ľudia boja chodiť nielen do lesa, ale zatvárajú brány svojich domov, aby im tam nevošiel medveď. Babky a dedovia, ktorí sa tešia na svoje vnúčatá počas letných prázdnin, ich nemôžu pustiť na svoje lúky, lebo sa boja, že príde medveď. Na jednej strane chceme, aby naše deti trávili čas v prírode a nie pri mobiloch, ale na druhej strane chránime druh, ktorý sa enormne rozmnožuje.

Späť k článku. Pani redaktorka, jednostranne, pod vplyvom vyjadrení ochranárov, uviedla fotografiu uhynutej ovce v areáli Poľnohospodárskeho družstva Očová. Ovca bola uhynutá od jari, je pravda, že tam nemala byť, ale bola zabudnutá v uzavretej garáži, t.j. v uzavretom priestore, do ktorého nemohli vojsť šelmy, ani medveď.

Kukurica sa pestuje i v iných regiónoch Slovenska, najmä ako krmivo. Poľnohospodárske družstvá v Podpoľaní zamestnávajú takmer 700 obyvateľov regiónu, ich úroda a teda aj zisky ovplyvňuje do veľkej miery počasie. Ak bude i naďalej pokračovať bezduchá ochrana jedného druhu, môže sa stať, že rodiny na vidieku prídu o prácu a živobytie. Budú ich potom chovať a finančne podporovať ochranári?

Poľovníci na Poľane úzko spolupracujú so Správou CHKO Poľana, ktorá ako prvá na Slovensku sčitovala medvede spoločne. Populácia sa na Poľane monitoruje už viac ako 10 rokov.

V článku sa vyjadruje nejaký pán Antal. Predpokladáme, že je to pán, ktorý občas chodil do regiónu Podpoľania, avšak poväčšine na rýchlo, bez zmonitorovania situácie.

Zásahový tím ŠOP SR pre veľké šelmy nefunguje o čom sa mohli presvedčiť obyvatelia Očovej nedávno.

Pán Antal nie je kompetentný vyjadrovať sa k danej problematike, nakoľko v ŠOP SR už nepracuje a jeho názory sú čisto teoretické.

Pozývame pani redaktorku Kubišovú do nášho regiónu. Veľmi radi jej vysvetlíme ako to s medveďmi na Poľane v skutočnosti je.